ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Основи на електротехниката и електроенергетиката”

Тема на ДТ: „Някои специфични проблеми при фотоволтаични системи, свързани към електроразпределителната мрежа”

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Иван Лалов Димитров
  2. проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
  3. доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев
  4. доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев
  2. доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
  2. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

Дата на защита: 26.10.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин

Рецензия 2: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Становище 1: проф. дтн инж. Иван Лалов Димитров

Становище 2: доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев

Становище 3: доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

 

Официална защита

Материалите са публикувани на  25.09.2015г.