Мирослав Стоянов Славов

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Разработка на система за подобряване качеството на обслужване в насложени мрежи”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Евелина Николова Пенчева
  2. проф. д-р инж. Ивайло Иванов Атанасов
  3. доц. д-р инж. Розалина Стефанова Димова
  4. доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов
  2. доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Евелина Николова Пенчева
  2. доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

 

Дата на защита: 26.08.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Евелина Николова Пенчева

Рецензия 2:  доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

Становище 1: проф. д-р инж. Ивайло Иванов Атанасов

Становище 2: доц. д-р инж. Розалина Стефанова Димова

Становище 3: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

Официална защита

Материалите са публикувани на  21.07.2016г.