Илиян Христов Илиев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Изследване, анализ и количествена оценка на реалния принос за влошаване на качеството на електрическата енергия от страна на индустриалните потребители и комунално-битовия сектор”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Цанчо Борисов Цанев
  2. доц. д-р инж. Росен Николов Василев
  3. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов
  4. доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

 

Резервни членове:

  1. проф. д-р инж. Иван Георгиев Стоилов
  2. доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Цанчо Борисов Цанев
  2. доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

 

Дата на защита 28.01.2016г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1 - проф. д-р инж. Цанчо Борисов Цанев

Рецензия 2 - доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

Становище 1 - доц. д-р инж. Росен Николов Василев

Становище 2 - доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Становище 3 - доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Официална защита

Материалите са публикувани на  22.12.2015 г.