Владимир Петров Тодоров

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Влияние на карбидната фаза върху механичните и експлоатационни характеристики на бейнитни чугуни”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева
  3. доц. д-р инж. Николай Минчев Атанасов
  4. доц. д-р инж. Рангел Колев Рангелов

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Валентин Иванов Гагов
  2. доц. д-р инж. Йорданка Русева Атанасова

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

 

Дата на защита: 02.09.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2:  проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

Становище 1: доц. д-р инж. Николай Минчев Атанасов

Становище 2: доц. д-р инж. Рангел Колев Рангелов

Становище 3: доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

Официална защита

Материалите са публикувани на  01.08.2016г.