Десислава Йорданова Колева

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Подобряване на качеството на обслужване в клетъчна комуникационна система”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
  2. проф. дн инж. Георги Николов Кръстев
  3. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев
  4. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  2. доц. д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
  2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

 

Дата на защита: 15.07.2016г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров

Рецензия 2: проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 1: проф. дн инж. Георги Николов Кръстев

Становище 2: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Становище 3: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Официална защита

Материалите са публикувани на  13.06.2016г.