ЦВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Изследване и анализ на електрозадвижвания с квазирезонансен еднофазно-трифазен циклоконвертор”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев
  3. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов
  4. доц. д-р инж. Любомир Василев Генчев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров
  2. доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев

 

Дата на защита: 08.10.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев

Становище 1: доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Становище 2: доц. д-р инж. Любомир Василев Генчев

Становище 3: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Официална защита

Материалите са публикувани на  08.09.2015г.