Николай Панайотов Марчев

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Машинознание и машинни елементи”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Подход за оптимизиране на движението на каруселна система за пренос на контейнери с течности”

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев
  3. доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки
  4. доц. д-р инж. Георги Петров Тонков

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев
  2. доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

 

Дата на защита: 11.07.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

Становище 1: проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

Становище 2: доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки

Становище 3: доц. д-р инж. Георги Петров Тонков

Официална защита

Материалите са публикувани на  09.06.2016г.