Динко Колев Господинов

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Изследване на защитни устройства за асинхронни двигатели в специално изпълнение”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Иван Лалов Димитров
  2. проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
  3. доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев
  4. доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев
  2. доц. д-р инж. Петър Колев Петров

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Иван Лалов Димитров
  2. доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев

 

Дата на защита: 16.12.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Иван Лалов Димитров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев

Становище 1: проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин

Становище 2:  доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Становище 3: доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

Официална защита

Материалите са публикувани на  17.11.2015г.