ХРИСТО ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Индустриална електроника”

Катедра: „Електроника”

Тема на ДТ: „Изследване и моделиране на индуктори за обемно нагряване с диференцирани зони на електромагнитното и топлинното поле”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
  2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
  3. доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов
  4. доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Рецензенти: 

  1. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
  2. доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

 

Дата на защита:  03.07.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

Становище 1: проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров

Становище 2: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

Становище 3: доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Официална защита

Материалите са публикувани на  03.06.2015г.