ПЛАМЕН ЖИВКОВ ПАНАЙОТОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Точно уредостроене”

Катедра: „Машиностроене и уредостроене”

Тема на ДТ: „Моделиране на некръгли малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите”

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров
  2. доц. д-р инж. Данко Христов Тонев
  3. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
  4. доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

доц. д-р инж. Петър Тотев Рачев

 

Рецензенти: 

  1. доц. д-р инж. Данко Христов Тонев
  2. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

 

Дата на защита: 06.10.2015 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: доц. д-р инж. Данко Христов Тонев

Рецензия 2: доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Становище 1: проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

Становище 2: проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Становище 3: доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

Официална защита

Материалите са публикувани на  04.09.2015г.