ЙОРДАН ХРИСТОВ КЪНЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Kатедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване възможности за доставка на телевизионни услуги по IPбазирани мрежи”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев
  3. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  4. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Валентинов Христов
  2. доц. д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

 

Дата на защита: 18.06.2015 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

Становище 1: проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 2: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Становище 3: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  15.05.2015г.