ТОДОР НЕДЕВ ТОДОРОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на ДТ: „Мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти на базата на „електронен нос””

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  2. проф. дтн инж. Камен Димов Велев
  3. проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов
  4. доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Таня Павлова Титова

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

 

Дата на защита: 10.07.2015 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

Становище 1: проф. дтн инж. Камен Димов Велев

Становище 2: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Становище 3: доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Официална защита

Материалите са публикувани на  15.06.2015г.