НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на ДТ: „Керамични и слойни сензори за влажност и температура”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков
  2. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
  3. проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
  4. доц. д-р инж. Цветан Иванов Димитров

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Веселка Маринова Иванчева
  2. доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков
  2. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Дата на защита: 18.09.2014г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков

Рецензия 2: проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Становище 1: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Становище 2: проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Становище 3: доц. д-р инж. Цветан Иванов Димитров

Официална защита

Материалите са публикувани на  27.08.2014г.