ПАНАЙОТИС ГРИГОРИОС КОГИАС

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Мониторинг и контрол в комуникационни системи за наземно цифрово разпръскване”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  2. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  3. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев
  4. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Валентинов Христов
  2. доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

 

Дата на защита:  01.06.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Summary

Рецензия 1: проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 2: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Становище 3: доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

Официална защита

Материалите са публикувани на  29.04.2015г.