ДОБРИН НЕНЧЕВ ГЕНОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на текстилните материали”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Влияние на параметрите на плетене и облагородяване върху стабилността на размерите на памучни интерлокови платове”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус
  3. доц. д-р инж. Диана Стоянова Германова-Кръстева
  4. доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

Резервни членове:

доц. д-р инж. Радка Петрова Атанасова

доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Дата на защита:  02.06.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Становище 1: проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

Становище 2:  доц. д-р инж. Диана Стоянова Германова-Кръстева

Становище 3:  доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

Официална защита

Материалите са публикувани на  29.04.2015г.