АНТОН ТОДОРОВ ТОНЧЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Индустриална електроника”

Катедра: „Електроника”

Тема на ДТ: „Проектиране и изследване на високочестотен резонансен преобразувател за безконтактно зареждане на електромобили”

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Николай Димитров Банков
  2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
  3. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
  4. доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

 

Резервни членове:

  1. проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
  2. доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Николай Димитров Банков
  2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 

Дата на защита: 27.04.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Николай Димитров Банков

Рецензия 2: доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Становище 1: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Становище 2: доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов

Становище 3: доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Официална защита

Материалите са публикувани на  26.03.2015г.