Мариета Димитрова Иванова

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Машинознание и машинни елементи”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с некръгли отвори”

 

Научно жури:

Председател:  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
  2. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
  3. проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева
  4. доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

Резервен член:

доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Дата на защита: 17.04.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Становище 1: проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Становище 2: проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

Становище 3: доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

Официална защита

Материалите са публикувани на  11.03.2015г.