Хасан Бейсимов Хасанов

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Метрология и метрологично осигуряване”

Катедра: „Машиностроене и уредостроене”

Тема на ДТ: „Разработване и изследване на измервателна апаратура с паралелна структура за контрол на измервателни уреди, работещи в динамичен режим”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Христо Кирилов Радев
  2. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
  3. доц. д-р инж. Бранко Душков Сотиров
  4. доц. д-р инж. Димитър Андонов Дичев

 

Резервни членове:

  1. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
  2. доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Христо Кирилов Радев
  2. доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Дата на защита: 18.03.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Христо Кирилов Радев

Рецензия 2: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Становище 1: доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Становище 2: доц. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

Становище 3: доц. д-р инж. Димитър Андонов Дичев

Официална защита

Материалите са публикувани на  19.02.2015г.