Пламен Георгиев Пантелеев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на ДТ: „Разработване и изследване на сензорен модул за мониторинг на състоянието на въздушна среда”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
  2. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов
  3. доц. д-р инж. Николинка Георгиева Христова
  4. проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

 

Резервен член:

  1. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
  2. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов

 

Дата на защита: 30.01.2015 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Рецензия 2: проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов

Становище 1: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Становище 2: доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Становище 3: доц. д-р инж. Николинка Георгиева Христова

Официална защита

Материалите са публикувани на  09.01.2015г.