ПЕТЯ МАРИНОВА ВЕЛЕВА-ДОНЕВА

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”

Катедра: „Компютърни системи и технологии”

Тема на ДТ: „Моделиране и изследване на качествени показатели на млечни продукти”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

 

Членове:

1.      проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

2.      проф. д-р инж. Атанас Стефанов Георгиев

3.      проф. д-р инж. Веселин Тотев Видев

4.      доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

 

Рецензенти: 

1.      проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

2.      доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов

 

Дата на защита: 13.01.2014 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов

Становище 1: проф. д-р инж. Атанас Стефанов Георгиев

Становище 2: проф. д-р инж. Веселин Тотев Видев

Становище 3: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Официална защита

Материалите са публикувани на  18.12.2013 г.