ИВАН ТОДОРОВ БАРЗЕВ

Област на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване на процеса плазмено заваряване на електротехническа стомана за статорни пластини в пакет”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков
  2. проф. дтн инж. Йордан Генов Генов
  3. проф. дтн инж. Иван Максимов Пършоров
  4. доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
  2. доц. д-р инж. Христо Василев Тодоров
  3. доц. д-р инж. Стефан Здравков Парашкевов

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков
  2. доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

Дата на защита: 19.09.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков

Рецензия 2: доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

Становище 1: проф. дтн инж. Иван Максимов Пършоров

Становище 2: проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

Становище 3: доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

Официална защита

Материалите са публикувани на  28.08.2013 г.