РОСЕН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на машиностроенето”

Катедра: „Машиностроене и уредостроене”

Тема на ДТ: „Технологична подготовка на производството и разработване на управляващи програми за серийно производство в среда на интегрирана система за автоматизация на инженерния труд „Protech””

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Петър Тотев Рачев

Членове:

  1. проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков
  2. проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски
  3. проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков
  4. проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

 

Резервни членове:

  1. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
  2. проф. д-р инж. Васил Стоянов Костадинов

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков
  2. проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков

 

Дата на защита: 04.09.2014г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков

Рецензия 2: проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков

Становище 1: проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски

Становище 2: проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

Становище 3: доц. д-р инж. Петър Тотев Рачев

Официална защита

Материалите са публикувани на  04.08.2014г.