СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост”

Катедра: „Текстилна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Динамични изследвания на грайферна шевна машина”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

Членове:

  1. проф. дтн инж. Пенчо Владимиров Йорданов
  2. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  3. доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов
  4. доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Дочо Христов Жеглов
  2. доц. д-р инж. Сашо Петров Александров

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Пенчо Владимиров Йорданов
  2. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Дата на защита: 19.12.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Пенчо Владимиров Йорданов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Становище 1: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

Становище 2: доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

Становище 3: доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

Официална защита

Материалите са публикувани на  18.11.2013 г.