ХРИСТО ПЕТРОВ СЪБЕВ

Област на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Квантова и оптоелектроника”

Катедра: „Електроника”

Тема на ДТ: „Квантова апаратура. Колайдери, експерименти, детектори, схеми”

Научно жури:

Председател: проф. дтн инж. Иван Станчев Колев

Членове:

  1. чл. кор. дтн инж. Филип Иванов Филипов
  2. проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев
  3. доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева
  4. доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

Резервен член:

  1. доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов

Рецензенти:

  1. чл. кор. дтн инж. Филип Иванов Филипов
  2. проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев

Дата на защита: 21.06.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев

Рецензия 2: чл. кор. проф. дтн инж. Филип Иванов Филипов

Становище 1: проф. дтн инж. Иван Станчев Колев

Становище 2: доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева

Становище 3: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

Официална защита

Материалите са публикувани на  04.06.2013 г.