МИРОСЛАВ БОГДАНОВ ПЕТКОВ

Област на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Изследване на свързана към мрежата фотоволтаична система”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

Членове:

  1. проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
  2. доц. д-р инж. Владимир Димитров Лазаров
  3. доц. д-р инж. Ганчо Иванов Ганчев
  4. доц. д-р инж. Стойо Колев Платиканов

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Васил Спасов Господинов
  2. доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Рецензенти:

  1. проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
  2. доц. д-р инж. Владимир Димитров Лазаров

Дата на защита: 18.10.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов

Рецензия 2:  доц. д-р инж. Владимир Димитров Лазаров

Становище 1: доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

Становище 2: доц. д-р инж. Ганчо Иванов Ганчев

Становище 3: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Официална защита

Материалите са публикувани на  20.09.2013 г.

Електроснабдяване и електрообзавеждане