ПЛАМЕН ЦЕНКОВ ЦАНКОВ

Област на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Светлинна техника и източници на светлина”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Оптимизация на оптични системи на осветителни тела”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Христо Николов Василев

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов
  2. доц. д-р инж. Красимир Любенов Велинов
  3. доц. д-р инж. Захари Александров Иванов
  4. доц. д-р инж. Стойо Колев Платиканов

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Рецензенти:

  1. проф. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов
  2. доц. д-р инж. Захари Александров Иванов

 

Дата на защита: 26.04.2013 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Захари Александров Иванов

Становище 1: проф. д-р инж. Христо Николов Василев

Становище 2: доц. д-р инж. Красимир Любенов Велинов

Становище 3: доц. д-р инж. Стойо Колев Платиканов

Официална защита

Материалите са публикувани на  12.04.2013 г