ГАНЧО НЕНКОВ ГАНЕВ

Област на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Рязане на материалите и режещи инструменти”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки в машиностроенето”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Членове:

  1. проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов
  2. проф. д-р инж. Ангел Атанасов Вачев
  3. доц. д-р инж. Иван Радев Иванов
  4. доц. д-р инж. Иван Рачев Иванов

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев
  2. доц. д-р инж. Георги Дацов Генков

Рецензенти:

  1. проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов
  2. проф. д-р инж. Ангел Атанасов Вачев

Дата на защита: 27.06.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Ангел Атанасов Вачев

Становище 1: доц. д-р инж. Иван Радев Иванов

Становище 2: доц. д-р инж. Иван Рачев Иванов

Становище 3: доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Официална защита

Материалите са публикувани на  11.06.2013 г.