Христо Георгиев Христов

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Материали и материалознание”

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „МТТ”

Тема на ДТ: „Видманщетенови структури в желязо-въглеродните сплави”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

Членове:

1. проф. дтн инж. Младен Николов Георгиев

2. доц. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

3. доц. д-р инж. Георги Иванов Николов

4. доц. д-р инж. Йорданка Русева Атанасова

Резервни членове:

1. проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

2.

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Младен Николов Георгиев

2. доц. д-р инж. Йорданка Русева Атанасова

 

Дата на защита: 10.09.2012 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Младен Николов Георгиев

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Йорданка Русева Атанасова

Становище 1: Доц. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

Становище 2: Доц. д-р инж. Георги Иванов Николов

Становище 3: Доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

Официална защита

Материалите са публикувани на 09.08.2012 г.