ПЛАМЕН БОРИСОВ ДАНАИЛОВ

Област на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Квантова и оптоелектроника”

Катедра: „Електроника”

Тема на ДТ: „Контрол и диагностика в електромеханиката чрез оптоелектронни сензори”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Тотьо Илиев Илиев

Членове:

1. чл. кор. дтн инж. Филип Иванов Филипов
2. проф. дтн инж. Ганчо Йорданов Божилов
3. доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов
4. проф. дтн инж. Иван Станчев Колев

Резервни членове:

1. проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев
2. доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов

Рецензенти:

1.   чл. кор. дтн инж. Филип Иванов Филипов

2.   проф. дтн инж. Иван Станчев Колев

Дата на защита: 23.04.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Иван Станчев Колев

Рецензия 2: проф. дтн инж. Филип Иванов Филипов

Становище 1: проф. дтн инж. Ганчо Йорданов Божилов

Становище 2: доц. д-р инж. Тотьо Илиев Илиев

Становище 3: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

Официална защита

Материалите са публикувани на  05.04.2013 г.