ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Oбласт на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на ДТ: „Система за измерване и контрол на параметри на въздушната среда”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Членове:

1. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

2. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов

3. доц. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

4. доц. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

 

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

2.

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

2. доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Дата на защита: 07.05.2013 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

Становище 1: проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов

Становище 2: доц. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Становище 3: доц. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Официална защита

Материалите са публикувани на  11.04.2013 г.