Пламен Христов Василев

Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: „Информатика и компютърни науки”

Специалност: „Информатика”

Катедра: „Математика”

Тема на ДТ: „Обобщени квазициклични кодове над малки крайни полета”

 

Научно жури:

Председател: проф. дмн Румен Николов Даскалов

Членове:

1. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

2. проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев

3. доц. д-р Цонка Стефанова Байчева

4. проф. дмн Стоян Недков Капралов

Резервни членове:

1. доц. д-р Елена Методиева Даскалова

Рецензенти:

1. проф. дмн Стоян Недков Капралов

2. проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев

 

Дата на защита: 24.10.2012 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев

Рецензия 2: проф. дмн Стоян Недков Капралов

Становище 1: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Становище 2: Доц. д-р Цонка Стефанова Байчева

Становище 3: проф. дмн Румен Николов Даскалов

Официална защита

Материалите са публикувани на 19.09.2012 г.