Динко Петков Господинов

Oбласт на висше образование: 5.Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електронизация”

Катедра: „Електроника”

Тема на ДТ: „Моделиране и изследване на системи за управление на трифазно асинхронно електрозадвижване чрез ориентация на магнитното поле”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Димитър Христов Бакърджиев

 

Членове:

1. проф. дтн инж. Румен Димитров Каров

2. доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

3. доц. д-р инж. Христо Петров Хинов

4. доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев

 

Резервни членове:

1. проф. дтн инж. Тодор Стойков Тодоров

2.

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Румен Димитров Каров

2. доц. д-р инж. Димитър Христов Бакърджиев

 

Дата на защита: 27.07.2012 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Румен Димитров Каров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Димитър Христов Бакърджиев

Становище 1: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

Становище 2: доц. д-р инж. Христо Петров Хинов

Становище 3: доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев

Официална защита

Материалите са публикувани на 07.06.2012 г.