Мариян Пенчев Няголов

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Електротехника, електроника и автоматика”

Специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

Катедра: „АИУТ”

Тема на ДТ: „PLC модули за управление на процесите развиване и навиване на лентов материал”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

Членове:

1. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков

2. проф. дтн инж. Тодор Стойков Тодоров

3. доц. д-р инж. Димитър Христов Гиргинов

4. проф. д-р инж. Радослав Христов Радев

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

2.

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков

2. доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

 

Дата на защита: 03.02.2012 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков

Рецензия 2: доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

Становище 1: проф. дтн инж. Тодор Стойков Тодоров

Становище 2: доц. д-р инж. Димитър Христов Гиргинов

Становище 3: проф. д-р инж. Радослав Христов Радев

Официална защита

Материалите са публикувани на 09.01.2012 г.