Георги Милков Левичаров

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Материали и материалознание”

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „МТМ”

Тема на ДТ: „Технологични възможности на метод за ППД чрез сферично движение за обработване на външни цилиндрични повърхнини на заготовки от стомана 40Х”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р Емил Стоянов Костов

Членове:

1. проф. д-р Васил Иванов Георгиев

2. доц. д-р Рачо Христов Рачев

3. доц. д-р Ангел Димитров Ленгеров

4. проф. дтн Йордан Тодоров Максимов

Резервни членове:

1. доц. д-р Пепо Иванов Йорданов

2.

Рецензенти:

1. проф. д-р Емил Стоянов Костов
2. доц. д-р Рачо Христов Рачев

 

Дата на защита

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1 - Проф. д-р Емил Стоянов Костов

Рецензия 2 - Доц. д-р Рачо Христов Рачев

Становище 1 - Проф. д-р Васил Иванов Георгиев

Становище 2 - Доц. д-р Ангел Димитров Ленгеров

Становище 3 - Проф. дтн Йордан Тодоров Максимов

 

 

Официална защита