Николай Ангелов Петров

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Материали и материалознание”

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „МТМ”

Тема на ДТ: „Оптимизация на процеса маркиране с лазерно лъчение на образци от инструментална стомана”

Научно жури:

Председател: проф. д-р Емил Стоянов Костов

Членове:

1. доц. д-р Димитър Димитров Парашкевов

2. доц. д-р Димитър Петров Георгиев

3. проф. д-р Иван Люцканов Балашев

4. доц. д-р Любомир Костадинов Лазов

Резервни членове:

1. доц. д-р Стефан Иванов Арменски

2. доц. д-р Мирослав Симеонов Петров

Рецензенти:

1.  проф. д-р Емил Стоянов Костов

2.  доц. д-р Димитър Димитров Парашкевов

Дата на защита: 20.12.2011 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. д-р Емил Стоянов Костов

Рецензия 2: Доц. д-р Димитър Димитров Парашкевов

Становище 1: Доц. д-р Димитър Петров Георгиев

Становище 2: Проф. д-р Иван Люцканов Балашев

Становище 3: Доц. д-р Любомир Костадинов Лазов

Официална защита

Материалите са публикувани на 07.12.2011 г.