Мирослава Дочева Ненчева

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Точно уредостроене”

Катедра: „МУ”

Тема на ДТ: „Моделиране на екстремни малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р Ангел Антонов Диков

Членове:

1. проф. д-р Георги Николов Димчев

2. доц. д-р Илия Колев Илиев

3. проф. д-р Светослав Кънчев Симеонов

4. доц. д-р Генади Цветанов Цветанов

 

Резервни членове:

1. проф. д-р Иван Люцканов Балашев

2.

Рецензенти:

1. проф. д-р Георги Николов Димчев

2. проф. д-р Светослав Кънчев Симеонов

 

Дата на защита: 07.09.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р Георги Николов Димчев

Рецензия 2: проф. д-р Светослав Кънчев Симеонов

Становище 1: проф. д-р Ангел Антонов Диков

Становище 2: доц. д-р Генади Цветанов Цветанов

Становище 3: доц. д-р Илия Колев Илиев

Официална защита