Ваня Стоянова Топалова

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника”

Специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи”

Катедра: „КСТ”

Тема на ДТ: „Изследване и анализ на свойствата на MAN-мрежовите архитектури при задачи за критичен информационен обем”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев

Членове:

1. проф. д-р инж. Нина Василева Синягина

2. доц. д-р инж. Петър Цветанов Антонов

3. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров

4. доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

Резервни членове:

1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

2.

Рецензенти:

1.  проф. д-р инж. Нина Василева Синягина

2.  доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

Дата на защита: 25.11.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: Проф. д-р инж. Нина Василева Синягина

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

Становище 1: Доц. д-р инж. Петър Цветанов Антонов

Становище 2: Доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров

Становище 3: Доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев

Официална защита

Материалите са публикувани на 10.11.2011 г.