Петър Начев Ненчев

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Машинознание и машинни елементи”

Катедра: „МЕТЧ”

Тема на ДТ: „Синтез и анализ на затягащи механизми чрез приложение на хипереластични материали като среда за предаване на налягане”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р Галя Великова Дунчева

Членове:

1. проф. дтн Николай Димитров Минчев

2. проф. д-р Иван Люцканов Балашев

3. доц. д-р Пепо Иванов Йорданов

4. проф. дтн Йордан Тодоров Максимов

Резервни членове:

1. доц. д-р Рачо Христов Рачев

2.

Рецензенти:

1. проф. дтн Николай Димитров Минчев
2. проф. д-р Иван Люцканов Балашев

 

Дата на защита: 25.07.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. дтн Николай Димитров Минчев

Рецензия 2: Проф. д-р Иван Люцканов Балашев

Становище 1: Доц. д-р Пепо Иванов Йорданов

Становище 2: Проф. дтн Йордан Тодоров Максимов

Становище 3: Доц. д-р Галя Великова Дунчева

Официална защита