Илия Веселинов Неделчев

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника”

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „KTT”

Тема на ДТ: „Високоефективни радиочестотни усилватели”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Илия Нейков Немигенчев

Членове:

1. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров

2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

3. доц. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

4. доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев

2.

Рецензенти:

1.проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
2. доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

 

Дата на защит: 23.11.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Становище 1: Проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 2: Доц. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

Становище 3: Доц. д-р инж. Илия Нейков Немигенчев

Официална защита

Материалите са публикувани на 24.10.2011 г.