Владимир Ненчев Енчев

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”

Катедра: „ТМ”

Тема на ДТ: „Структурен анализ и метричен синтез на хипоциклоидни бутални машини”

 

Научно жури:

Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:

1. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

2. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

3. доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев

4. доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Пейчо Петров Пейчев

2. доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Рецензенти:

1.  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

2.  проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

 

Дата на защита: 07.12.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: Проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

Становище 1: Проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 2: Доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев

Становище 3: Доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

Официална защита

Материалите са публикувани на  21.11.2011 г