Боян Димитров Карапенев

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника”

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „КТТ”

Тема на ДТ: „Високочестотни широколентови радиопредавателни системи”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р Кирил Радев Койчев

Членове:

1. проф. дтн Кирил Иванов Конов

2. доц. д-р Михаил Петков Илиев

3. доц. д-р Илия Нейков Немигенчев

4. доц. д-р Николай Димитров Ташков

Резервни членове:

1. доц. д-р Илия Иванов Атанасов

2. доц. д-р Станимир Михайлов Садинов

Рецензенти:

1. проф. дтн Кирил Иванов Конов

2. доц. д-р Михаил Петков Илиев

 

Дата на защита: 23.06.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Проф. дтн Кирил Иванов Конов

Рецензия 2: Доц. д-р Михаил Петков Илиев

Становище 1: Доц. д-р Илия Нейков Немигенчев

Становище 2: Доц. д-р Николай Димитров Ташков

Становище 3: Доц. д-р Кирил Радев Койчев

Официална защита