Хелмут Брайтингер

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Електротехника, електроника и автоматика”

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „АИУТ”

Тема на ДТ: „Гъвкаво управление на движението на система сервозадвижване – двувходов редуктор”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Милка Ганчева Консулова

Членове:

1. проф. дтн инж. Тодор Стойков Тодоров

2. доц. д-р инж. Красимира Василева Филипова

3. доц. д-р инж. Димитър Христов Гиргинов

4. проф. д-р инж. Радослав Христов Радев

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев

2.

Рецензенти:

1. доц. д-р инж. Красимира Василева Филипова
2. доц. д-р инж. Милка Ганчева Консулова

 

Дата на защита: 16.12.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Доц. д-р инж. Красимира Василева Филипова

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Милка Ганчева Консулова

Становище 1: Проф. дтн инж. Тодор Стойков Тодоров

Становище 2: Доц. д-р инж. Димитър Христов Гиргинов

Становище 3: Проф. д-р инж. Радослав Христов Радев

Официална защита

Материалите са публикувани на 16.11.2011 г.