Йорданка Пенчева Ангелова

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване на процеса лазерно маркиране на промишлени материали”

 

Научно жури:

Председател:  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Маргарита Петрова Незнакомова
  2. доц. дн инж. Радостина Ангелова Ангелова
  3. доц. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова
  4. доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова
  2. доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

 

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. доц. дн инж. Радостина Ангелова Ангелова

 

Дата на защита: 20.01.2017г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: доц. дн инж. Радостина Ангелова Ангелова

Становище 1: проф. д-р инж. Маргарита Петрова Незнакомова

Становище 2: доц. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова

Становище 3: доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

Официална защита

Материалите са публикувани на  13.12.2016г.