Мария Илиянова Кънчева

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на текстилните материали”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Получаване на влакнести материали с желан дизайн при използване на класическа апаратура и апаратура за електроовлакняване в центробежно поле”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Членове:

  1. чл.-кор. проф. дхн Илия Благоев Рашков
  2. доц. д-р Оля Стоилова Стоилова
  3. доц. д-р Диляна Панева Панева
  4. доц. д-р инж. Милена Наткова Колева

 

Резервен член:

проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

 

Рецензенти:  

  1. доц. д-р Оля Стоилова Стоилова
  2. доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Дата на защита: 23.02.2017г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: доц. д-р Оля Стоилова Стоилова

Рецензия 2: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

Становище 1: чл.-кор. проф. дхн Илия Благоев Рашков

Становище 2: доц. д-р Диляна Панева Панева

Становище 3: доц. д-р инж. Милена Наткова Колева

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  20.01.2017г.