Даниел Веселинов Ангелов

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на текстилните материали”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Изследване ергономичните показатели на съединителните шевове на текстилни изделия”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
  3. доц. д-р инж. Диана Стоянова Германова-Кръстева
  4. доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Сашо Петров Александров

 

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. доц. д-р инж. Диана Стоянова Германова-Кръстева

 

Дата на защит: 27.02.2017г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Диана Стоянова Германова-Кръстева

Становище 1: проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 2: доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

Становище 3: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

Официална защита

Материалите са публикувани на  27.01.2017г.