Констандинос Анастасиос Трамандзас

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Микроелектроника”

Катедра: „Електроника”

Тема на дисертационния труд: „Разработка и изследване на маломощни пиезоелектрически генератори на енергия (Energy Harvesters)”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:

 1. проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
 2. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 3. доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов
 4. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Резервни членове:

 1. доц. д-р инж. Красимира Стефанова Щерева
 2. доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

Рецензенти:  

 1. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 2. доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов

Дата на защита 28.04.2021 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 1. Автореферат
 2. Рецензия 1 - проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 3. Рецензия 2 - доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов
 4. Становище 1 - проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
 5. Становище 2 - проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
 6. Становище 3 доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова
 7. Официална защита

Материалите са публикувани на  22.03.2021 г.