БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”

Катедра: „Енергийна техника”

Тема на дисертационния труд: „Изследване и оптимизация динамиката на електрохидравлична задвижваща следяща система”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Христо Недев Христов

Членове:

  1. проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков
  2. проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
  3. проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
  4. доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Красимир Иванов Туджаров
  2. доц. д-р инж. Мария Денева Райкова

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
  2. доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

Дата на защита: 15.09.2020 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

Становище 1: проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков

Становище 2: проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Становище 3: доц. д-р инж. Христо Недев Христов

Официална защита

Материалите са публикувани на 11.08.2020 г.