ХРИСТИАН ЙОСИФОВ МИТЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Металорежещи машини и системи”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Проблеми при машиностроителното оборудване с паралелна кинематика”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Членове:

  1. доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов
  2. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
  3. доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров
  4. доц. д-р инж. Асен Петков Найденов

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Красимир Атанасов Иванов
  2. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова
  2. доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов

Дата на защита: 18.09.2020 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Рецензия 2: доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов

Становище 1: доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

Становище 2: доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров

Становище 3: доц. д-р инж. Асен Петков Найденов

Официална защита

Материалите са публикувани на 14.08.2020 г.