ТИХОМИР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Приложна механика”

Катедра: „Техническа механика”

Тема на дисертационния труд: „Повишаване на уморната дълготрайност на алуминиева сплав 2024-Т3 посредством пластично деформиране в условията на триене при търкаляне”

Научно жури:

Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
  3. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев
  4. доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Петров Тонков
  2. доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Дата на защита: 18.09.2020 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Становище 1: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

Становище 2: доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

Становище 3: доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

Официална защита

Материалите са публикувани на 11.08.2020 г.