ЯВОР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Тема на дисертационния труд: „Анализ на електрически и термични системи за акумулиране на енергия в децентрализирани енергийни източници”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Членове:
1. проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
2. проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
3. проф. д-р инж. Димо Георгиев Стоилов
4. доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев
2. доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

Рецензенти:
1. проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
2. доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Дата на защита: 21.01.2020 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
Рецензия 2: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев
Становище 1: проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
Становище 2: проф. д-р инж. Димо Георгиев Стоилов
Становище 3: доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

Официална защита

Материалите са публикувани на 19.12.2019 г.